Betaal jij graag tweemaal belasting?


10 oktober 2018

Met dank aan het Zomerakkoord is de vennootschapsbelasting verlaagd van 33,99% naar 29,58% en vanaf 2020 naar 25%. Voor kmo’s geldt een aanslagvoet van 20%. Dat is een belangrijke stap voor België, maar ook onze buurlanden hebben hun tarieven aangepast of zullen dat op korte termijn doen. Tegelijk wordt de belastbare basis gewijzigd, en niet alleen bij ons. Wie internationaal actief is moet de fiscale hervormingen grondig bestuderen, de Belgische èn de internationale, om te vermijden dat ze in twee landen belast worden op hetzelfde inkomen.

De minimum belastbare basis
De meest in het oog springende maatregel betreft de verrekening van verliezen. Overgedragen verliezen, maar evenzeer overgedragen DBI*, aftrek voor innovatie-inkomsten en overgedragen NIA*, worden elk jaar beperkt tot een bepaald bedrag – vandaag is dat één miljoen EUR.  Het gedeelte dat niet kan afgetrokken worden, blijft overdraagbaar zoals vroeger. De minimum belastbare basis is gelijk aan 30% van de winst boven 1 miljoen EUR. Voor starters gelden die beperkingen niet gedurende de eerste vijf boekjaren.
*DBI = Definitief belaste inkomsten. *NIA = Notionele intrestaftrek.

Internationale fiscale hervormingen
Sommige onderdelen van de Belgische hervormingen, zoals de intrestaftrek, volgen de Europese trends. Een aantal maatregelen worden tegelijkertijd ingevoerd in alle Europese landen, maar er blijven belangrijke verschillen. De meest spectaculaire hervorming komt uit de Verenigde Staten met de verlaging van de belastingvoet tot 21% en een aanpassing van de belastbare basis.

Wij hebben geen goudmijnen
België heeft zo goed als geen natuurlijke rijkdommen en moet het hebben van zijn kenniseconomie. De verschillende regeringen hebben fiscale uitzonderingsregels opgesteld voor innoverende bedrijven. Deze bedrijven worden belast op 15% van hun innovatie-inkomen. Voor hen betekent de nieuwe wetgeving niet alleen een daling van het belastingtarief maar ook van de belastbare basis.

Conclusie
Bedrijven met vestigingen of handelsbetrekkingen in het buitenland moeten de Belgische en de internationale fiscale hervormingen grondig bestuderen om onprettige verrassingen te voorkomen. Onze fiscale diensten kunnen je hierbij helpen.
 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.