Btw: de maatstaf van heffing


23 augustus 2021

Waarop moet btw betaald worden en tegen welk tarief? Het lijkt eenvoudig, maar dat is het niet altijd.

 

Levering of dienst

In de eerste plaats is de maatstaf van heffing de prijs van een levering of dienst, en dit tegen het btw-tarief dat op dat moment van toepassing is op deze levering of dient, inclusief een geldsom die de klant betaalt als tegenprestatie voor een levering of een dienst. De maatstaf van heffing is dus de prij²s die de klant moet betalen, exclusief btw.

Let op! Gaat het om de verkoop van goederen of diensten die onderworpen zijn aan een verschillend btw-tarief, dan moet de maatstaf van heffing per btw-tarief bepaald worden. Gebeurt die uitsplitsing niet, dan is het hoogste tarief van toepassing.

 

Soms ook betalingen door derden!

Het is inderdaad mogelijk dat vergoedingen betaald door een derde tot de maatstaf van heffing behoren. Zo maken ook subsidies die toegekend worden door de overheid of een door de overheid gesteunde publieke of private instantie, en die rechtstreeks verband houden met de prijs, deel uit van de maatstaf van heffing inzake btw, met als gevolg dat daarop ook btw aangerekend moet worden.

 

Bijkomende kosten

Ook doorgerekende kosten moeten in principe in de maatstaf van heffing opgenomen worden en er moet dus btw op aangerekend worden. Het gaat dan onder meer om kosten voor transport, verzekeringen, belastingen of taksen, enz. Het maakt daarbij niet uit of die bijkomende kosten op de factuur zelf staan dan wel via een aparte factuur doorgerekend worden.

Het btw-tarief is in principe hetzelfde als de levering of de dienst waarop de bijkomende kosten betrekking hebben. Hebben deze kosten betrekking op de gelijktijdige levering van goederen die onderworpen zijn aan een verschillend btw-tarief, dan aanvaardt de Btw dat deze kosten tegen het laagste tarief belast worden.

Tip: De btw zelf is niet mee op te nemen in de maatstaf van heffing.

 

Voorgeschoten kosten

Kosten die de leverancier of de dienstverrichter in naam en voor rekening van zijn klant voorgeschoten heeft, zijn niet onderworpen aan de btw.

 

Commerciële kortingen

Die vallen buiten de maatstaf van heffing, en datis ook logisch. Wordt een product van € 100 excusied BTW verkocht met 20% korting, dan betaalt de klant slechts € 80 en is de maatstaf van heffing ook € 80. Voorwaarde is wel dat de klant de korting verworven heeft op het ogenblk dat de btw opeisbaar wordt.

 

Financiële kortingen

Dat is dan de zgn. korting-contant waarbij de klant bv. 2% minder moet betalen als hij vóór een bepaalde datum betaalt. Zo’n korting mag dan altijd afgetrokken worden van de maatstaf van heffing, ongeacht of de klant al dan niet vóór de vervaldag betaalt en dus ongeacht of hij de korting al dan niet verkrijgt.

 

Deze publicatie heeft een louter informatief karakter en verbindt geenszins. Zij houdt geen rekening met persoonlijke situaties en kan in geen geval gelijkgesteld worden met een juridisch of fiscaal advies noch met een raad over financiële planning. Gezien de complexiteit van bepaalde verrichtingen en hun implicaties op burgerrechtelijk en fiscaal vlak, raden wij u ten stelligste aan steeds ons persoonlijk  te raadplegen

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.