Corona: éénmalige premie voor zelfstandige ondernemers


30 augustus 2021

De Ministerraad keurde op 15 juni 2021 de invoering goed van een éénmalige premie voor zelfstandigen van wie de beroepsactiviteit zwaar getroffen is door de COVID-19-pandemie. De maatregel voorziet in een éénmalige premie van 500 euro voor zelfstandigen die in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 april 2021 minstens zes maanden rechtmatig genoten hebben van het overbruggingsrecht.

 

Naar analogie met tijdelijk werklozen

Werknemers die in 2020 uitkeringen kregen in het kader van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door het coronavirus of wegens economische redenen, hebben recht op een éénmalige premie (een eindejaarspremie en/of beschermingspremie) van de RVA. Naar analogie met deze éénmalige premie voor tijdelijke corona-werklozen, koos de overheid ervoor om ook een premie te voorzien voor zelfstandige ondernemers.

 

Voor wie?

Ongeacht de sector waarin ze actief zijn, komen deze zelfstandigen in aanmerking:

Zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerden die bijdragen betalen onder de minimumdrempel kunnen de premie niet krijgen.

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen, moet je in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 april 2021 minstens zes maanden genoten hebben van uitkeringen in het kader van het overbruggingsrecht.

Het gaat om alle ‘rechtmatige’ uitkeringen van overbruggingsrecht (het enkel of dubbel overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting, het heropstart- of relance-overbruggingsrecht en het overbruggingsrecht wegens omzetdaling), met uitzondering van het klassieke overbruggingsrecht, het overbruggingsrecht voor quarantaine en het overbruggingsrecht voor de zorg van een kind. De uitkeringen moeten niet opeenvolgend zijn. De maanden waarin je slechts van een gedeeltelijke uitkering van het overbruggingsrecht genoot, komen niet in aanmerking. Ook uitkeringen van het overbruggingsrecht waarover beslist werd om ze terug te vorderen, tellen niet mee.

 

Bruto- en nettobedrag van de premie

De éénmalige premie bedraagt 598,81 euro bruto. Deze premie is belastbaar in de personenbelasting als een “vergoeding verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van, naargelang het geval, winst, baten of bezoldigingen”.

In principe wordt deze éénmalige premie op dezelfde manier belast als de uitkeringen in het kader van het overbruggingsrecht. Er geldt echter een afwijkend fiscaal regime. De premie is, ongeacht de inkomstencategorie waartoe je behoort, afzonderlijk belastbaar aan 16,5%, tenzij de gezamenlijke belasting voordeliger is.

Netto bedraagt de premie dan ook 500 euro.

 

Uitbetaling

Het sociaal verzekeringsfonds controleert zelf of je als zelfstandige voldoet aan de opgelegde voorwaarden en moet je informeren over de beslissing over het al dan niet toekennen van de premie. Voldoe je aan alle voorwaarden? Dan gaat je sociaal verzekeringsfonds automatisch over tot uitbetaling van de eenmalige premie, uiterlijk op 30 september 2021. Volgt er een negatieve beslissing? Dan kun je zelf een aanvraag indienen (vóór 15 september 2021) om het dossier opnieuw te bekijken.

 

Fiscaal en sociaal neutraal

Deze premie wordt beschouwd als een financiële uitkering die niet in aanmerking genomen moet worden voor de toepassing van het cumulplafond met betrekking tot andere vervangingsinkomsten. Er wordt ook geen rekening gehouden met deze premie voor de vaststelling van je andere sociale rechten.

 

Deze publicatie heeft een louter informatief karakter en verbindt geenszins. Zij houdt geen rekening met persoonlijke situaties en kan in geen geval gelijkgesteld worden met een juridisch of fiscaal advies noch met een raad over financiële planning. Gezien de complexiteit van bepaalde verrichtingen en hun implicaties op burgerrechtelijk en fiscaal vlak, raden wij u ten stelligste aan steeds ons persoonlijk  te raadplegen

 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.