Je gezinswoning is "heilig". Laat ze onbeslagbaar verklaren!


07 september 2021

Als vrije beroeper kun je de gezinswoning onbeslagbaar laten verklaren. Maar hoe werkt dat en wat als je een stuk van de woning beroepshalve gebruikt? Of wat als dat in een vruchtgebruik-/blote-eigendomconstructie zit?

 

Wat, wie en waarom?

Om te voorkomen dat eventuele schuldeisers beslag kunnen leggen op de gezinswoning, kan elke zelfstandige zijn gezinswoning onbeslagbaar laten verklaren. Het begrip zelfstandige moet ruim geïnterpreteerd worden want het gaat om zelfstandigen, vrije beroepers, bestuurders of zaakvoerders. Het maakt hierbij niet uit of de activiteiten in hoofdberoep, bijberoep of na de pensionering uitgeoefend worden.

 

Bij notariële akte

De verklaring moet gebeuren bij de notaris en kost ongeveer € 1.200. Deze verklaring bevat een gedetailleerde beschrijving van de woning en de vermelding van de eigen, gemeenschappelijke of onverdeelde rechten. Als je gehuwd bent, is de instemming van de echtgenoot noodzakelijk en dit ongeacht het huwelijksvermogensstelsel.

 

Alleen de gezinswoning

Enkel de gezinswoning komt in aanmerking en bijvoorbeeld niet je tweede verblijf. De gezinswoning is de plaats waar je als vrije beroeper echt woont, wat doorgaans ook je domicilieadres is. Bezit je  de woning in onverdeeldheid omdat je echtgenoot werknemer is en de andere helft bezit, dan slaat de onbeslagbaarheid enkel op jouw aandeel. In het geval van de opsplitsing tussen vruchtgebruik en blote eigendom geldt een gelijkaardige regeling. Dat zal bv. het geval zijn als jij de blote eigendom heeft en je vennootschap het vruchtgebruik.

Let op! Wanneer je verhuist, gaat de bescherming verloren. Je moet dan opnieuw een verklaring onbeslagbaarheid gezinswoning afleggen.

 

Wat bij gemengd gebruik?

De meeste vrije beroepers hebben in hun gezinswoning vaak minstens een bureau of zelfs hun volledige praktijk. In dat geval moet de notariële verklaringsakte duidelijk vermelden wat het woongedeelte en wat het gedeelte voor de beroepsactiviteit is. Wordt minder dan 30%  voor beroepsdoeleinden gebruikt, dan is er geen probleem. De volledige gezinswoning geniet bescherming door de verklaring onbeslagbaarheid gezinswoning. Is het beroepsgedeelte 30% of hoger, dan slaat de onbeslagbaarheid enkel op het woongedeelte van de gezinswoning.

 

Biedt dit 100% bescherming?

Niet voor alle schulden. De verklaring biedt enkel bescherming t.a.v. beroepsschulden. De schulden moeten m.a.w. verband houden met de professionele activiteit. Ook sociale en fiscale schulden (maar niet de personenbelasting, dit is een gemengde schuld) vallen hieronder. Het biedt geen bescherming t.a.v. gemengde schulden, dus schulden die ook een stuk privé zijn. Ook schulden als gevolg van een misdrijf worden niet gedekt, zelfs als ze betrekking hebben op de beroepsbezigheid. En verder ook schuldvorderingen op basis van een kennelijke bestuursfout die heeft bijgedragen tot het faillissement worden niet afgedekt.

Let op! De onbeslagbaarheid geldt enkel voor schuldvorderingen die na de overschrijving op het hypotheekkantoor zijn ontstaan.

 

Tot aan je dood

Deze bescherming eindigt op het moment dat je overlijdt. Je erfgenamen blijven dus bescherming genieten t.a.v. vroegere schulden. Een scheiding, een verandering van zelfstandige activiteit, het verlies van de hoedanigheid van zelfstandige en het faillissement doen de bescherming daarentegen niet eindigen.

 

Waar zit het addertje?

Bij de bank! Die zal je meestal vragen afstand te doen van de onbeslagbaarheid van je woning vóór zij je een krediet wil geven. Tenzij je natuurlijk voldoende andere waarborgen biedt. Uit ondervinding weten we dat de bank ook dan nog graag  je woning als pand wil. Hou voet bij stuk, en zie desnoods af van de lening. Of kijk uit naar andere oplossingen.

Je kunt op elk moment afstand doen van de onbeslagbaarheid van je gezinswoning. Daarvoor moet je opnieuw naar de notaris.

 

Conclusie

Voor ± € 1.200 kunt je de gezinswoning onbeslagbaar laten verklaren tegen professionele schuldeisers. Doe dat preventief, want het geldt enkel voor toekomstige schulden. Als je het pand minder dan 30% professioneel gebruikt, is het volledig beschermd.

 

Deze publicatie heeft een louter informatief karakter en verbindt geenszins. Zij houdt geen rekening met persoonlijke situaties en kan in geen geval gelijkgesteld worden met een juridisch of fiscaal advies noch met een raad over financiële planning. Gezien de complexiteit van bepaalde verrichtingen en hun implicaties op burgerrechtelijk en fiscaal vlak, raden wij u ten stelligste aan steeds ons persoonlijk  te raadplegen

--

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.