Krachtige Update


19 maart 2021

Terugvordering overbruggingsrecht

Sinds kort bezorgt het RSVZ aan de sociale verzekeringsfondsen een overzicht van dossiers waarbij ze niet akkoord gaan met de toekenning van de uitkeringen – en die deze verzekeringsfondsen moeten terugvorderen.

 

Wat als je een bericht ontvangt over een eventuele terugvordering van het overbruggingsrecht?

Bij een terugvordering heb je de wettelijke mogelijkheid de verzaking aan te vragen. In dat geval wordt de aanvraag tot verzaking (moet gemotiveerd zijn) door het sociaal verzekeringsfonds voorgelegd aan het RSVZ. Het RSVZ doet vervolgens een uitspraak over het al dan niet toestaan van de verzaking.

 

Wat als je niet akkoord bent over de beslissing tot terugvordering?

Indien het RSVZ de verzaking niet toestaat en aldus de terugvordering bevestigt, dan kun je nog altijd naar de Arbeidsrechtbank stappen.

 

Vlaams Beschermingsmechanisme 5

Deze premie is voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn OF een omzetdaling van minstens 60% kunnen aantonen over de periode 01/02/2021 – 28/02/2021.

 

Voor wie?

Het omzetverlies kan je aantonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie. Starters tonen het omzetverlies aan op basis van een financieel plan.

 

Bedrag:

De steun bedraagt 10% van de omzet, excl. btw in de referentieperiode of een andere gelijkaardige periode. Voor zelfstandigen in bijberoep met een eenmanszaak bedraagt de premie 5%.

Maximale steun:

Minimale steun: € 600

Minimaal en maximaal steunbedrag voor gesloten sectoren is afhankelijk van het aantal verplicht gesloten kalenderdagen.

 

Aanvraag:

Vanaf 16/03 tot 15/04/2021 via de website van Vlaio.

 

Deze publicatie heeft een louter informatief karakter en verbindt geenszins. Zij houdt geen rekening met persoonlijke situaties en kan in geen geval gelijkgesteld worden met een juridisch of fiscaal advies noch met een raad over financiële planning. Gezien de complexiteit van bepaalde verrichtingen en hun implicaties op burgerrechtelijk en fiscaal vlak, raden wij u ten stelligste aan steeds ons persoonlijk  te raadplegen.  

 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.